História hvezdárne

03 Jan

História hvezdárne

Dátum: 03.01.2022
Kategória: Činnosť

Na základe návrhu pléna vtedajšieho ONV bola 1. 12. 1981 zriadená príspevková organizácia pod názvom Okresná ľudová hvezdáreň so sídlom v Michalovciach. Vznikla ako špecializované kultúrno-výchovné a vzdelávacie zariadenie zamerané na oblasť astronómie a príbuzných prírodných vied. Jej úlohou bolo oboznamovať verejnosť s vedeckými poznatkami, podieľať sa na popularizácii astronómie a formovaní pozitívneho vzťahu k vede. Svoju činnosť otvorila v provizórnych priestoroch na Námestí osloboditeľov č. 74, kde mala k dispozícii len pracovne pre zamestnancov a prednášky aj iné podujatia vykonávala priamo u objednávateľa, alebo v prednáškových sálach mesta a okresu. Neskôr sa na odbore kultúry ONV rozhodlo, že sa hvezdárni odovzdá do správy budova Moussonovho domu a kaplnka na Hrádku. Obidve boli zaradené v katalógu kultúrnych pamiatok. Začala prestavba Moussonovho domu a do zrekonštruovanej budovy sa pracovníci hvezdárne nasťahovali 1. januára 1986. Aj napriek tomu, že bolo treba zápasiť s mnohými kolaudačnými závadami, bola predsa prínosom pre činnosť, pretože bolo možné prijímať návštevníkov v prednáškovej sále. Neskôr boli dokončené aj kupoly a začalo sa s pozorovaním pre verejnosť i s odbornými pozorovaniami.

V osemdesiatych rokoch sa organizácia vzmáhala materiálovo i personálne. Pribúdali prístroje – optika i premietacia technika. Vyrábali sa programy – diafónové pásma a vydávali sa písomné metodické materiály. Dobre bola rozvinutá spolupráca s astronomickými krúžkami, ktoré nechýbali na žiadnej škole. Prednášky na doplnenie učiva, ale aj populárno-náučné prednášky boli určené predovšetkým pre školskú mládež, ale boli navštevované aj miestne kultúrne strediská v obciach, kde bolo viac dospelých poslucháčov. Po roku 1990 prešla hvezdáreň niekoľkými delimitáciami i zmenami názvu. Jej zriaďovateľmi bolo Ministerstvo kultúry SR, Zemplínske kultúrne centrum, Krajský úrad a nakoniec Košický samosprávny kraj. Značne sa znížil počet zamestnancov. Jej činnosť však neustávala. V rámci finančných možnosti pribudlo aj nové technické vybavenie v posluchárni, nové vozidlo, výpočtová technika.

V roku 1992 boli vykonané aj opravné práce na samotnej budove, po nich aspoň prestala zatekať strecha, ale to, že bola opravená aj fasáda, nebolo vidieť už o pár rokov. Táto budova bola postavená na neodizolovaných základoch, ktoré neustále vzlínajú spodnú vodu, takže omietky aj celé murivo sú narušované a drobia sa.

Od roku 1992 nebol urobený na budove žiadny opravný zásah pre nedostatok financií, čo sa prejavuje schátraným vzhľadom. Kaplnka bola prevedená so súhlasom zriaďovateľa do majetku mesta Michalovce formou darovacej zmluvy zo dňa 4. 1. 1993. Medzitým sa ešte Hvezdáreň v Michalovciach na obdobie od 1. 4. 1999 do 31. 1. 2005 zlúčila s Hvezdárňou v Trebišove, s ktorou pracovala ako spoločná organizácia. Od 1. apríla 2002 je Hvezdáreň v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a dnes pôsobí ako samostatná jednotka. V rokoch 2015 - 2016 došlo k celkovej rekonštrukcii budovy hvezdárne a tým sa výrazne zlepšili podmienky pre návštevníkov aj pracovníkov organizácie.
V rámci racionalizácie kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, na základe Uznesenia č. 384/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 15. 5. 2020 sa Hvezdáreň v Michalovciach zlúčila so Zemplínskym osvetovým strediskom a od 1. 1. 2021 vznikla  nová organizácia s názvom Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň (skr. ZKCaH). Avšak od 1.7.2022 bla premenovaná na organizáciu "Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum".

Od začiatku svojho pôsobenia do konca roka 2022 uskutočnila naša hvezdáreň 10 146 podujatí pre 390 875 návštevníkov.
Z toho vychádza ročný priemer 247 podujatí a 9 534 účastníkov. Myslia sa všetky podujatia uskutočnené v budove i mimo nej.

Mapa hvezdární a planetárií na Slovensku

Tu si môžete pozrieť fotografie zo stavby hvezdárne v 80-tych rokoch 20. storočia a z niektorých našich podujatí v "dávnej" minulosti:

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader