10 Dec

Zámery a perspektívy rozvoja hvezdárne

Dátum: 10.12.2007
Kategória: Činnosť
Vzhľadom na doterajšiu dlhodobú systematickú prácu a skúsenosti sa chceme v budúcnosti stať vzdelávacím, informačným a výskumným strediskom v oblasti astronómie a prírodných vied. K hlavným prioritám bude patriť :
  • vzbudzovanie a posilňovanie záujmu detí a mládeže o prírodné vedy
  • zvyšovanie vzdelanostnej úrovne dospelých so zámerom rozvíjať ich pozitívny vzťah k vede a vedeckým poznatkom
  • využitie voľného času občanov prostredníctvom multimediálnych programov a verejných pozorovaní nočnej oblohy so vzdelávacou, estetickou a relaxačnou funkciou
  • vykonávať a rozvíjať výskumnú odborno-pozorovateľskú činnosť v astronomických pozorovacích programoch
K dosiahnutiu týchto vytýčených cieľov je potrebné splniť tieto dlhodobé úlohy :

1. Vzdelávanie detí, mládeže, dospelých a vyplnenie ich voľného času

Kvalifikačná a vzdelanostná úroveň odborných pracovníkov hvezdárne umožňuje výrobu a realizáciu jednotlivých vzdelávacích programov, v ktorej chceme naďalej pokračovať a vyrábať nové zaujímavé programy pre deti a dospelých aj prostredníctvom spolupráce s ostatnými hvezdárňami na Slovensku a v Čechách. Neustále chceme modernizovať a rozširovať počítačovú, multimediálnu a pozorovaciu techniku, vďaka ktorej sú sprostredkované programy zaujímavejšie. Práve prostredníctvom týchto programov chceme pôsobiť na deti a mládež vo vyučovacom procese i v ich voľnom čase a vhodnými formami vzbudzovať záujem o astronómiu a prírodné vedy. Týmto spôsobom možno dosiahnuť zníženie negatívnych spoločenských vplyvov ako sú drogové závislosti a kriminalita mládeže. Podobné aktivity budeme vyvíjať aj pre dospelých, pričom chceme rozvinúť spoluprácu s mimovládnymi organizáciami v rámci tretieho sektoru a zamerať sa chceme predovšetkým na pribúdajúcu populáciu seniorov.

2. Odborno - pozorovateľská činnosť

Všetky hvezdárne v SR sa v rámci svojich technických a pozorovacích možností aktívne zapájajú do odborno - pozorovateľskej a výskumnej činnosti. Hvezdáreň v Michalovciach sa podieľa na pozorovaní slnečnej fotosféry a meteorických rojov. V rámci nich spolupracuje s astronomickými inštitúciami na Slovensku, v Česku, Nemecku a je napojená na rôzne medzinárodné astronomické programy a spracovateľské centrály. Tieto odborné pozorovania a spracovanie výsledkov sa na hvezdárni vykonáva hlavne z dôvodu nedostatku času pri veľkých profesionálnych ďalekohľadoch, veľkého počtu pozorovaných objektov, kvôli zníženiu štatistickej chyby, z dôvodu nepriaznivého počasia na iných observatóriách, vhodnej geografickej polohy, pretože niektoré úkazy sa dajú pozorovať len z určitých miest na povrchu Zeme. Získavaním a spracovaním dát z dielčích pozorovaní prispieva aj naša hvezdáreň k rozvoju vedy, získavaniu nových poznatkov vedúcich k ďalšiemu pokroku v astronómii.

3. Priestorové podmienky a technické vybavenie

Hvezdáreň v Michalovciach sídli vo vlastnej účelovej budove, ktorá v rokoch 2015 -2016 prešla celkovou rekonštrukciou. Úrad Košického samosprávneho kraja využil európske fondy v programe ROP-3.1-2013/01 a spolu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami sa dočkala skultúrnenia aj budova hvezdárne. Takmer všetky priestory v nej sú bezbariérové, a oproti minulosti všetky zdravotne nezávadné. Poslucháreň sa stala viacúčelovou sálou, nakoľko jej priestor sa môže vyprázdniť pri realizácií pohybových aktivít. V rámci tohto projektu získala hvezdáreň aj prenosné planetárium, s ktorým navštevuje školy a na nádvorí hvezdárne pribudol planetárny náučný chodník. K pohodlnosti návštevníkov pri pozorovaní poslúžia sedadlá v 5-metrovej kupole a ležadlá na strešnej terase. 

4. Personálne podmienky

V rámci znižovania počtu pracovných miest vo hvezdárňach v deväťdesiatych rokoch sa produktivita práce zvýšila o viac než 200 %, pretože počet podujatí neklesol ani po znížení počtu zamestnancov na polovicu. Vzdelávaciu a odbornú činnosť dvaja odborní pracovníci zvládali, ale vzhľadom na prevádzku spomínaného prenosného planetária a po rozšírení rôznorodostí aktivít zlepšila hvezdáreň aj svoje personálne podmienky a prijala dvoch odborných pracovníkov a upratovačku na polovicu úväzku.

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader