ENIKI BENIKI

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov sa koná každé dva roky. Prvý slovenský festival detských folklórnych skupín sa uskutočnil v roku 1969 a od roku 1971 sa konal každé dva roky. Koncom 90. rokov 20. storočia sa celoštátna súťaž začala konať pri detskom folklórnom festivale Pod Likavským hradom a niesla totožný názov. Od roku 2019 sa súťaž realizuje samostatne, pod názvom Eniki beniki. V súťaži sa predstavujú detské folklórne súbory prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, hrové, obradové i zvykoslovné prejavy z rôznych lokalít Slovenska. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením, poukazovať na jej význam v komplexnej výchove a najmä viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.

Termín súťaže 29.4.2022 - uzávierka prihlášok 22.4.2022.

Platia propozicie súťaže, ktoré sú  prístupné na stránke Národného osvetového centra / www.nocka.sk/.

Prihlasovanie do jednotlivých kôl súťaže je na tejto webovej stránke: www.nocka / súťaže /chcem sa prihlásiť  

 

 VIDIEČANOVA HABOVKA

Vidiečanova Habovka je celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí a dospelých. Súťaž je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1976, v minulosti napríklad pod názvami Celoslovenský festival ľudových hudieb a spevákov ľudových piesní (1977), Celoslovenský festival detských ľudových hudieb a spevákov ľudových piesní (1976, 1978), Celoslovenská súťažná prehliadka ľudovej hudby (1988), Detský festival ľudovej hudby (1998) a od roku 2009 ako Vidiečanova Habovka. Súťaž je striedavo určená pre deti do 16 rokov a pre dospelých od 16 rokov. Interpreti môžu súťažiť v štyroch kategóriách: detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštrumentalisti. Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov a objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Termín súťaže 29.4.2022 - uzávierka prihlášok 22.4.2022.

Platia propozicie  súťaže, ktoré sú  prístupné na stránke Národného osvetového centra / www.nocka.sk/. Prihlasovanie do jednotlivých kôl súťaže je na tejto webovej stránke: www.nocka / súťaže /chcem sa prihlásiť     

 

JAZYKOM TANCA

Jazykom tanca (predtým Tancuj, tancuj) je celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov . Za prvú organizovanú súťažnú prehliadku  folklórnych súborov  považujeme Celoštátny súťažný festival amatérskych folklórnych súborov z roku 1971. Konal sa každé tri roky pod rôznymi názvami – Celoštátna súťažná prehliadka tvorivých choreografií folklórnych súborov, Celoštátna súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov, Tancuj, tancuj, od roku 2019 pod názvom Jazykom tanca.  Súťaž je určená pre neprofesionálne folklórne kolektívy prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, pracovné, obradové i zvykoslovné prejavy z rôznych lokalít Slovenska. Poslaním súťaže je vytvárať priestor na prezentáciu tvorby v neprofesionálnych folklórnych kolektívoch, podporovať ich rozvoj a zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a predovšetkým poukazovať na význam tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom dianí a viesť verejnosť k jej poznávaniu.

Termín krajského kola súťaže je 8.10.2022 - uzávierka prihlášok 18.9.2022.

Platia propozicie súťaže, ktoré sú  prístupné na stránke Národného osvetového centra / www.nocka.sk/. Prihlasovanie priamo do krajského kola súťaže je na tejto webovej stránke: www.nocka / súťaže /chcem sa prihlásiť    

 

ŠAFFOVA  OSTROHA

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa koná každoročne v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Podujatie nadviazalo na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá sa konala v rozličnej periodicite od roku 1965. Šaffova ostroha sa skutočňuje od roku 1993, pôvodne ako regionálna, od roku 1997 ako celoštátna súťaž. Tanečníci a tanečníčky interpretujú voliteľné i určené tanečné typy v troch kategóriách: interpretácia tanca podľa nositeľov tanečných tradícií, interpretácia regionálnej tanečnej tradície a interpreti od 10 do 16 rokov. Súčasťou podujatia je tiež nesúťažná prezentácia nositeľov tanečných tradícií. Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov k vyhľadávaniu a poznávaniu tradičného tanečného materiálu, ako aj k osvojeniu si ľudového tanca a jeho zákonitostí, a tiež inšpirovať interpretov k tvorivej a kvalitnej interpretácii ľudového tanca. Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

Termín krajského kola súťaže je 9.4.2022 - uzávierka prihlášok 13.3.2022.

Platia propozicie  súťaže, ktoré sú  prístupné na stránke Národného osvetového centra / www.nocka.sk/. Prihlasovanie priamo do krajského kola súťaže je na tejto webovej stránke: www.nocka / súťaže /chcem sa prihlásiť

 

Kontakt:

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

Mgr. Alena Navrátilová, Gorkého 1, Michalovce 071 01 

zuc@zosmi.sk, www.zkcah.sk

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader