OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

 

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Gorkého 1, 071 01 Michalovce informuje, že disponuje voľným pracovným miestom:

 

Pracovná pozícia:                     Správca budov a majetku, údržbár/vodič/kurič

Miesto výkonu práce:              Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Gorkého 1, 071 01 Michalovce

                                                            a vysunuté pracovisko Hvezdáreň, Hrádok 1, 071 01 Michalovce

 

Druh pracovného pomeru:    plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú 1 rok (s možnosťou predlženia)

Termín nástupu:                          15.04.2024 (prípadne dohodou)

Uzávierka žiadostí:                     09.04.2024

 

Rámcová náplň práce

    -    Zabezpečovanie správy budov, pozemkov a majetku v správe zamestnávateľa,

    -    Plánovanie a zabezpečovanie agendy údržby objektov, starostlivosť o plynulú prevádzku spravovaných nehnuteľností, vrátane výkonu prác spojených so správou a údržbou objektov,

     -   Vykonávanie drobných opráv, drobných maliarskych a murárskych prác, kosenie trávnatých plôch na pozemkoch zamestnávateľa, zabezpečovanie prevozu a prenosu materiálu a vybavenia a ostatné pomocné práce na úseku údržby,

     -   Kontrola technického stavu rozvodov plynu, vodovodných rozvodov a rozvodov elektrickej energie, rozvodov tepla, kanalizačných potrubí, sociálnych zariadení, zabezpečovanie a plánovanie pravidelných kontrol a opráv,

     -   Zabezpečovanie plynulej dodávky energií vrátane kontroly nastavenia technických zariadení budov za účelom efektívneho hospodárenia (kotly, vykurovacie ventily, klimatizácie a pod.), riešenie vzniknutých problémov spojených s výpadkami a poruchami a hľadanie alternatívnych riešení.

     -   Pri veľkých poruchách spolupráca a výkon asistencie externým firmám pri ich odstránení – voda, plyn, elektrina,

     -   Zodpovednosť za plánovanie pravidelných technických revízií na spravovaných zariadeniach a rozvodoch, ich následná evidencia,

     -   Zabezpečenie, kontrola a riadenie celkovej prevádzky kotolne v zmysle príslušných predpisov, vedenie dokumentácie v oblasti revízií kotlov a komínov, plánovanie revízií a oprav,

     -  Komunikácia s príslušnými orgánmi a ostatnými oddeleniami, vybavovanie ucelenej odbornej agendy spojenej so správou a údržbou budov, pozemkov a majetku,

     -  Zodpovedá za osobné motorové vozidlá, kontroluje stav, plánuje opravy a zabezpečuje servisné prehliadky, zabezpečuje sezónne prezúvanie vozidiel,

    -  Vodič služobného motorového vozidla,

    -  Vykonáva nákup, zúčtovanie pohonných hmôt a mazadiel, má na starosti vedenie záznamov o prevádzke zverených služobných motorových vozidiel,

    -  Distribúcia tlačovín a pošty,

    -  Technická podpora pri konaní kultúrno-spoločenských podujatí a i.

 

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

-        ukončené SŠ vzdelanie

-        vodičské oprávnenie B, B1

-        všeobecná technická zručnosť

-        znalosť práce s PC - Word, Excel, MS Office

-        znalosť technických noriem, vyhlášok a príslušnej legislatívy

-        schopnosť orientácie v projektovej dokumentácii

-        predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

 

Iné kritériá a požiadavky:

-        predchádzajúca skúsenosť na podobnej pozícii

-        vlastná invencia, samostatnosť

-        systematickosť, schopnosť komplexne zhodnocovať fakty

-        komunikatívnosť

-        schopnosť pracovať v tíme

-        zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - platová trieda 3, platový stupeň v závislosti od odpracovaných rokov.

 

Požadované doklady:

-        žiadosť o obsadenie pracovnej pozície

-        profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača

-        kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

-        čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

-       písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Žiadosť a ostatné požadované doklady zasielajte emailom na adresu: info@khazkc.sk  alebo poštou na adresu: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Gorkého 1, 071 01 Michalovce.

Predpokladaný termín výberového konania: 11.04.2024

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

 

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader