KHaZKC sídli v budove Bankového paláca

     Prvé stránky osvetového zariadenia v Michalovciach sa začali písať 1.februára 1953 vymenovaním prvého riaditeľa do funkcie, pričom samotná činnosť zariadenia sa začala až v decembri. Zamestnanci sídlili v budove, ktorá predtým slúžila cirkevnej organizácie saleziánov na Špitalskej ulici. Koncom roku 1957 pri osvetovom dome vznikol FS Zemplín. Začiatkom 60.rokov sa práca zariadenia začala špecifikovať, začala plniť funkciu metodicko-poradného centra pre kultúrno-osvetových pracovníkov v rámci celého okresu Michalovce a neskôr aj Sobrance. Novým sídlom Osvetového domu sa stala budova Kláštora redemptoristov na ulici Gottwaldovej (dnes Masarykovej). Jedna miestnosť sa stala pracoviskom pre 8 pracovníkov.

     V roku 1964 došlo k rozčleneniu zariadenia. Vzniká Kultúrne a spoločenské stredisko s pôsobnosťou na mesto Michalovce a Okresný osvetový dom, ako okresné zariadenie pre metodiku kultúrno-osvetových zariadení v obciach. Až do roku 1967 bola jeho územná pôsobnosť na ploche dnešných okresov Michalovce a Vranov. V priebehu 60. a 70. rokov osvetový dom ešte dvakrát zmenil svoju adresu až "zakotvil" v priestoroch bývalej banky na Gorkého ulici. 1.decembra 1975 sa ruší názov Okresný osvetový dom a ustanovuje sa nový - Okresné osvetové stredisko. 

Okresné osvetové stredisko Michalovce

     Organizácia v priebehu svojej existencie menila nielen názov, ale aj zriaďovateľov. Od 1.7.1996 patrilo Regionálne osvetové stredisko v Michalovciach do pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Od 1.4. 1999 figuruje pod názvom Zemplínske osvetové stredisko a patri do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Košiciach. Od 1.4.2002 sa zriaďovateľom stal Košický samosprávny kraj-odbor kultúry. V roku 2005 vzniká jeho detašované pracovisko v Sobranciach. V rámci racionalizácie kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK došlo 1.1.2021 nielen k premenovaniu organizácie, ale aj k jej zlúčeniu s hvezdárňou v Michalovciach. Dnes nás tak môžete nájsť pod označením Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum.

Budova sídla KHaZKC v roku 2021

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader